โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บริเวณบ้านนายสมจิตร เอี่ยมวงษา

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บริเวณบ้านนายสมจิตร เอี่ยมวงษา หมู่ที่ 4 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร...

โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ ลำคลองทุ่งตับเต่า บริเวณนานายพนม กีสด

โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ ลำคลองทุ่งตับเต่า บริเวณนานายพนม กีสด หมู่ที่ 1 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร...

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.85-001 สายไดปลาดุก

ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.85-001 สายไดปลาดุก – บ้านไดรัง หมู่ที่ 2 บ้านไดปลาดุก ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร...

การจัดทำรูปแบบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง

การจัดทำรูปแบบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง (ไดปลาดุก-ไดรัง) ถึงบ้านนางสวาท สุทธิประภา หมู่ที่ 2ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร...

ร่างขอบเขตงานโครงการปรับปรุงลงหินคลุกสายบ้านนายจรูญ เกตุหอม-นานางสำลี สิงหา

ร่างขอบเขตงานโครงการปรับปรุงลงหินคลุกสายบ้านนายจรูญ เกตุหอม-นานางสำลี สิงหา หมู๋ที่ 2 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร...