แผน

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.วังสำโรง แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2514) รอบที่ 2 (1 เมษายน 2561-30 กันยายน 2561)

 

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562

 

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2561-2563

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) พ.ศ. 2561 – 2564)

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

 

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง พ.ศ.2559

 

ประกาศเรื่องนโยบายคุณธรรมความโปร่งใส

 

ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561-2565