ระเบียบต่างๆ

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2563

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาล ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561