previous arrow
next arrow
Slider

ประกาศจาก อบต.

ไม่พบผลลัพธ์

ไม่พบหน้าที่คุณค้นหา ลองปรับการค้นหาหรือใช้แผงควบคุมด้านบนเพื่อค้นหาโพสต์

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

สรุปผลราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายซอยร่วมเจริญ

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก สายซอยร่วมเจริญ จากถนนลาดยาง-บ้านนายจำเนียร อาจศัตรู ม.6 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างพื้นผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านไดปลาดุก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านไดปลาดุก ถึงบ้านไดรัง หมู่ที่ 2 ตำบลวังสำโรง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.04 เมตร

โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนนกรีต

โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนนกรีต สายบ้านไดปลาดุกถึงบ้านไดรัง หมู่ที่ 2 ตำบลวังสำโรง

โครงการขุดลอกลำเหมืองเลียบถนนลาดยาง-ฝายลำคลองไดปลาดุก ม.2

โครงการขุดลอกลำเหมืองเลียบถนนลาดยาง-ฝายลำคลองไดปลาดุก ม.2 ขนาดปากกว้าง 10 เมตร ก้นกว้าง 2 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ระยะทางยาว 1,400 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,410 ลูกบาศก์เมตร

การเกษตรก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม
น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
Slider


ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย ประจำปี 2561

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย ประจำปี 2561 เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษามีรายได้มาช่วยเหลือครอบครัว

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมชลประทาน

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สำนักงาน ป.ป.ช.

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

สำนักนายกรัฐมนตรี

กรมทางหลวง

กรมการปกครอง

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศาลปกครอง

กระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมทางหลวงชนบท

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ