previous arrow
next arrow
Slider

ประกาศจาก อบต.

ไม่พบผลลัพธ์

ไม่พบหน้าที่คุณค้นหา ลองปรับการค้นหาหรือใช้แผงควบคุมด้านบนเพื่อค้นหาโพสต์

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายจากถนนลาดยาง-บ้านนายสมศักดิ์ สดมี ม.6

ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง ขนาดผิวการจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางยาว 1,800 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 540 ลูกบาศก์เมตร

โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายจากบ้านกำนัน-นานายนนท์ ม.2

ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายจากบ้านกำนัน-นานายนนท์ ม.2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ระยะทางยาว 2,000 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งหนองกอไผ่ – บ้านนายสงบ มามีบุญ

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งหนองกอไผ่-บ้านนายสงบ มามีบุญ หมู่ที่ 6 บ้านหนองกอไผ่

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประตูน้ำบ้านนายระเบียบ

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประตูน้ำบ้านนายระเบียบ ฉิมทิม – บ้านนายชูเกียรติ์ ฉิมไทย หมู่ที่ 3 บ้านวังสำโรง

การเกษตรก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม
น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
Slider


ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย ประจำปี 2561

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย ประจำปี 2561 เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษามีรายได้มาช่วยเหลือครอบครัว

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมชลประทาน

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สำนักงาน ป.ป.ช.

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

สำนักนายกรัฐมนตรี

กรมทางหลวง

กรมการปกครอง

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศาลปกครอง

กระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมทางหลวงชนบท

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ