previous arrow
next arrow
Slider

ประกาศจาก อบต.

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ขอบเขตการจ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากนานายเชิง-นานายหลง

ขอบเขตการจ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากนานายเชิง-นานายหลง ส้มแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลวังสำโรง

ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำคลองวังสำโรง หมู่ที่ 5

ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำคลองวังสำโรง หมู่ที่ 5 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำคลองวังสำโรง หมู่ที่ 3

ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำคลองวังสำโรง หมู่ที่ 3 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำคลองไดปลาดุก

ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำคลองไดปลาดุก หมู่ที่ 2 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ขอบเขตงานการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านโรงเรีือนสำหรับเก็บพืชผลการเกษตร

ขอบเขตงานการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้าน โรงเรือนสำหรับเก็บพืชผลการเกษตร เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีที่อยู่อาศัยประจำของประชาชนได้รับความเสียหายบางส่วน

การเกษตรก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม
น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
Slider


ภาพกิจกรรม

โครงการผู้ใช้สารปลอดภัย ผู้บริโภค ปลอดภัย รู้เท่าทันสารเคมี สุขภาพดีด้วยวิถีแพทย์แผนไทย

โครงการผู้ใช้สารปลอดภัย ผู้บริโภค ปลอดภัย รู้เท่าทันสารเคมี สุขภาพดีด้วยวิถีแพทย์แผนไทย

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมชลประทาน

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สำนักงาน ป.ป.ช.

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

สำนักนายกรัฐมนตรี

กรมทางหลวง

กรมการปกครอง

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศาลปกครอง

กระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมทางหลวงชนบท

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ