previous arrow
next arrow
Slider

ประกาศจาก อบต.

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอนามัยบ้านหนองกอไผ่-ห้าแยกหนองขาม

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอนามัยบ้านหนองกอไผ่-ห้าแยกหนองขาม หมู่ที่ 6 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันลำคลองบ้านไดปลาดุก-บ้านทุ่งตับเต่า

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันลำคลองบ้านไดปลาดุก-บ้านทุ่งตับเต่า หมู่ที่ 2 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุหินคลุกซ่อมแซมถนน

ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางยาวรวม 6,000 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,800 ลูกบาศก์เมตร

ขอบเขตจ้างเหมาโครงการจุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากบ้านนายสุรินทร์-นานายชะลอ

ขอบเขตจ้างเหมาโครงการจุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากบ้านนายสุรินทร์-นานายชะลอ รักผึ้ง หมู่ที่ 7 ต.วังสำโรง

ขอบเขตการจ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากบ้านหนองกอไผ่-เขตติดต่อตำบลหนองกระเจา

ขอบเขตการจ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากบ้านหนองกอไผ่-เขตติดต่อตำบลหนองกระเจา หมู่ที่ 6 ต.วังสำโรง

การเกษตรก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม
น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
Slider


ภาพกิจกรรม

โครงการผู้ใช้สารปลอดภัย ผู้บริโภค ปลอดภัย รู้เท่าทันสารเคมี สุขภาพดีด้วยวิถีแพทย์แผนไทย

โครงการผู้ใช้สารปลอดภัย ผู้บริโภค ปลอดภัย รู้เท่าทันสารเคมี สุขภาพดีด้วยวิถีแพทย์แผนไทย

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมชลประทาน

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สำนักงาน ป.ป.ช.

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

สำนักนายกรัฐมนตรี

กรมทางหลวง

กรมการปกครอง

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศาลปกครอง

กระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมทางหลวงชนบท

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ