โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดสายห้วย ม.2

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดสายห้วย ม.2

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดสายห้วย ม.2 ขนาดผิวการจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร...
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประตูน้ำบ้านนายบำรุง เมืองนาก-บ้านนายล้วน คุ้มทอง ม.2

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประตูน้ำบ้านนายบำรุง เมืองนาก-บ้านนายล้วน คุ้มทอง ม.2

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประตูน้ำบ้านนายบำรุง เมืองนาก-บ้านนายล้วน คุ้มทอง ม.2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร...
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. คันลำคลองวังสำโรง ม.3

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. คันลำคลองวังสำโรง ม.3

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. คันลำคลองวังสำโรง ม.3 ขนาด 2.10x2.10 เมตร ความยาว 6 เมตร ชนิดช่องทางเดียว พร้อมประตูเปิดปิดน้ำ...
โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายจากหนองป้อง-หนองครก ม.7

โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายจากหนองป้อง-หนองครก ม.7

ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง ขนาดผิวการจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางยาว 3,800 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,140 ลูกบาศก์เมตร...
โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายจากบ้านนายสุวรรณ์-นานายสนชัย ม.4

โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายจากบ้านนายสุวรรณ์-นานายสนชัย ม.4

ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง ขนาดผิวการจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางยาว 1,900 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 570 ลูกบาศก์เมตร...