โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย ประจำปี 2561

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย ประจำปี 2561

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย ประจำปี 2561 เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข...
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษามีรายได้มาช่วยเหลือครอบครัว...