ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2563

ระเบียบต่างๆ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาล ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2563   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย...