โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายนานางสุภาพร-บ้านนายบุญเทียม หมู่ที่ 4 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร