โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัด หมู่ที่ 5 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร