ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางยาวรวม 6,000 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,800 ลูกบาศก์เมตร