เพื่อให้การช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง