เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว