การศึกษาดูงานการเพาะเชื้อรากลุ่มสตรีของตำบลวังสำโรง