ขอบเขตการจ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากนานายเชิง-นานายหลง ส้มแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลวังสำโรง