ขอบเขตการจ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองไดลัดเค้า หมู่ที่ 5 ต.วังสำโรง