ขอบเขตการจ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากบ้านเขาโค้ง-สุดเขตตำบลวังสำโรง หมู่ที่ 4 ต.วังสำโรง