ขอบเขตการจ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากนานายไล้ บุตรดา-ถนนลาดยางบ้านสายห้วย เขาโค้ง หมู่ที่ 2 ตำบลวังสำโรง