โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแป้งล่ำ มีนาก-บ้านนางวรรณรัตน์ คุ้มม่วง ม.3 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร