ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

โครงการซ่อมสร้างผิวการจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังสำโรง – บ้านห้วยเรียงใต้ หมู๋ที่ 5 บ้านวังสำโรง ตำบลวังสำโรง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.04 เมตร...

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแป้งล่ำ มีนาก-บ้านนางวรรณรัตน์ คุ้มม่วง

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแป้งล่ำ มีนาก-บ้านนางวรรณรัตน์ คุ้มม่วง ม.3 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร...

สรุปผลโครงการก่อสร้างประตูเปิด ปิดน้ำ ลำเหมืองหนองขาม หนองตาปาน

สรุปผลโครงการก่อสร้างประตูเปิด ปิดน้ำ ลำเหมืองหนองขาม หนองตาปาน บริเวณบ้านนายบุญมี ขาวสะอาด ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร...

สรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างประตูเปิด ปิดน้ำ ลำคลองไดปลาดุก บริเวณบ้านนายสุชาติ ชัยชนะ

สรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างประตูเปิด ปิดน้ำ ลำคลองไดปลาดุก บริเวณบ้านนายสุชาติ ชัยชนะ ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร...

สรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำคลองไดปลาดุก

สรุปผลราคากลางโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำคลองไดปลาดุก บริเวณนานายณรงค์ สิหา ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร...