ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดสายห้วย ม.2 ขนาดผิวการจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร