ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. คันลำคลองวังสำโรง ม.3 ขนาด 2.10x2.10 เมตร ความยาว 6 เมตร ชนิดช่องทางเดียว พร้อมประตูเปิดปิดน้ำ