โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดสายห้วย ม.2

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดสายห้วย ม.2 ขนาดผิวการจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร...

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประตูน้ำบ้านนายบำรุง เมืองนาก-บ้านนายล้วน คุ้มทอง ม.2

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประตูน้ำบ้านนายบำรุง เมืองนาก-บ้านนายล้วน คุ้มทอง ม.2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร...

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. คันลำคลองวังสำโรง ม.3

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. คันลำคลองวังสำโรง ม.3 ขนาด 2.10x2.10 เมตร ความยาว 6 เมตร ชนิดช่องทางเดียว พร้อมประตูเปิดปิดน้ำ...