ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง ขนาดผิวการจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางยาว 1,800 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 540 ลูกบาศก์เมตร