ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายจากบ้านกำนัน-นานายนนท์ ม.2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ระยะทางยาว 2,000 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร