ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายจากถนนลาดยางสาย(พจ.1068-บ้านดงเย็น)-นานายสุชาติ ม.1