โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังสำโรง หมู่ที่ 3