โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายละ เสือโต

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายละ เสือโต

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายละ เสือโต-ถนนคันลำคลองวังสำโรง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางยาว 330 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 990 เมตร...