โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดสันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 6 เมตร