โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประสิทธิ์ หล่ำสายถึงบ้านนายมะณู  นวมเทียน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประสิทธิ์ หล่ำสายถึงบ้านนายมะณู นวมเทียน

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวการจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร...