โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ลำเหมืองหนองตาปาน

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ลำเหมืองหนองตาปาน

โครงการก่อสร้างท่อกลม คสล. จำนวน 5 แห่ง ๆละ 2 แถวๆ ละ 8 ท่อน รวม 80 ท่อน และจำนวน 2 แห่งๆ ละ 1 แถว แถวละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน รวมทั้งสิ้น 96 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองพื้นและหูช้าง...
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายนานางนกแก้ว แก้วณรงค์ นานายเฉลิม โตเอี่ยม บ้านวังสำโรง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสายนานางนกแก้ว แก้วณรงค์ นานายเฉลิม โตเอี่ยม บ้านวังสำโรง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมถนนขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร สูง 0.50 เมตร ระยะทางยาว 1,300 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,750 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทางยาว 1,300 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 390 ลูกบาศก์เมตร...
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังสำโรง หมู่ที่ 5 – บ้านห้วยเรียงใต้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังสำโรง หมู่ที่ 5 – บ้านห้วยเรียงใต้

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร...
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ลำเหมือง บริเวณนานายสนชัย บรรเทาพิษ บ้านเขาโค้ง

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ลำเหมือง บริเวณนานายสนชัย บรรเทาพิษ บ้านเขาโค้ง

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ลำเหมือง บริเวณนานายสนชัย บรร เทาพิษ ขนาด 1.80 x1.80 เมตร ความยาว 6.00 เมตร...