โครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตบ้านวังสำโรง หมู่ที่ 3

โครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตบ้านวังสำโรง หมู่ที่ 3

โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง ถนนภายในเขตบ้านวังสำโรง หมู่ที่ 3 ขนาดผิวการจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางยาว 3,400 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,020 ลูกบาศก์เมตร...
โครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตบ้านไดปลาดุก หมู่ที่ 2

โครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตบ้านไดปลาดุก หมู่ที่ 2

โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางยาว 3,400 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,020 ลูกบาศก์เมตร...
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดราฎษร์ศรัทธาทรงธรรม-ลำคลองสายห้วย

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดราฎษร์ศรัทธาทรงธรรม-ลำคลองสายห้วย

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดราฎษร์ศรัทธาธรรม-ลำคลองสายห้วย บ้านไดปลาดุก หมู่ที่ 2 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร...
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลาดยางบ้านบางลำภู-บ้านดงเย็น

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลาดยางบ้านบางลำภู-บ้านดงเย็น

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลาดยางบ้านบางลำภู-บ้านดงเย็นถึงบ้านนายวิชัย อ่อนจันทร์ บ้านทุ่งตับเต่า หมู่ที่ 1 ตำบลวังสำโรง อ.บางมูลนาก จังหวัดพิจิตร...