กิจกรรม 5 ส.

กิจกรรม 5 ส.

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้หน่วยงานภายในสำนักงานมีระบบบริหารและการจัดการที่ดี สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน เป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร...
กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็กของ อบต.วังสำโรง มีจุดประสงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เด็กนั้นตระหนักถึงบทบาทสำคัญของตนในประเทศ มีการปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมเพื่อเตรียมพร้อมกับการจะขึ้นเป็นกำลังของชาติ...
สรุปผลกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง ถนนภายในเขตบ้านหนองครก

สรุปผลกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง ถนนภายในเขตบ้านหนองครก

ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง ถนนภายในเขตบ้านหนองครก หมู่ที่ 7 ขนาดผิวการจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางยาว 7,500 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 2,250 ลูกบาศก์เมตร...