ภาพกิจกรรม

โครการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดัน ด้วยการรำวงย้อนยุค เสริมเสร้าง 3ส.(สนุก สุขภาพ สามัคคี)

โครการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดัน ด้วยการรำวงย้อนยุค เสริมสร้าง 3ส.(สนุก สุขภาพ สามัคคี)

 

โครงการผู้ใช้สารปลอดภัย ผู้บริโภค ปลอดภัย รู้เท่าทันสารเคมี สุขภาพดีด้วยวิถีแพทย์แผนไทย

โครงการผู้ใช้สารปลอดภัย ผู้บริโภค ปลอดภัย รู้เท่าทันสารเคมี สุขภาพดีด้วยวิถีแพทย์แผนไทย

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย ประจำปี 2561

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย ประจำปี 2561 เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษามีรายได้มาช่วยเหลือครอบครัว