ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จากทางโค้งบ้านนางพิมพ์-หนองแกล

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จากทางโค้งบ้านนางพิมพ์-หนองแกล หมู่ที่ 1 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายนานางสุภาพร-บ้านนายบุญเทียม

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายนานางสุภาพร-บ้านนายบุญเทียม หมู่ที่ 4 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกจากวัดหนองครก-บ้านนายเสา

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกจากวัดหนองครก-บ้านนายเสา ขุนทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลาดยาง(บ้านสายห้วย-บ้านเขาโค้ง)-วัดหนองครก

โครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลาดยาง(บ้านสายห้วย-บ้านเขาโค้ง)-วัดหนองครก หมู่ที่ 7 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่ประสิทธิ์-บ้านนายสมนึก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่ประสิทธิ์ หล่ำสาย-บ้านนายสมนึก ขันทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอนามัยบ้านหนองกอไผ่-ห้าแยกหนองขาม

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอนามัยบ้านหนองกอไผ่-ห้าแยกหนองขาม หมู่ที่ 6 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันลำคลองบ้านไดปลาดุก-บ้านทุ่งตับเต่า

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันลำคลองบ้านไดปลาดุก-บ้านทุ่งตับเต่า หมู่ที่ 2 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุหินคลุกซ่อมแซมถนน

ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางยาวรวม 6,000 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,800 ลูกบาศก์เมตร