previous arrow
next arrow
Slider

ประกาศจาก อบต.

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ขอบเขตจ้างเหมาโครงการจุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากบ้านนายสุรินทร์-นานายชะลอ

ขอบเขตจ้างเหมาโครงการจุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากบ้านนายสุรินทร์-นานายชะลอ รักผึ้ง หมู่ที่ 7 ต.วังสำโรง

ขอบเขตการจ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากบ้านหนองกอไผ่-เขตติดต่อตำบลหนองกระเจา

ขอบเขตการจ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากบ้านหนองกอไผ่-เขตติดต่อตำบลหนองกระเจา หมู่ที่ 6 ต.วังสำโรง

ขอบเขตการจ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากบ้านเขาโค้ง-สุดเขตตำบลวังสำโรง

ขอบเขตการจ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากบ้านเขาโค้ง-สุดเขตตำบลวังสำโรง หมู่ที่ 4 ต.วังสำโรง

ขอบเขตการจ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากนานายไล้ บุตรดา-ถนนลาดยางบ้านสายห้วย เขาโค้ง

ขอบเขตการจ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากนานายไล้ บุตรดา-ถนนลาดยางบ้านสายห้วย เขาโค้ง หมู่ที่ 2 ตำบลวังสำโรง

ขอบเขตการจ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากนานายเชิง-นานายหลง

ขอบเขตการจ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากนานายเชิง-นานายหลง ส้มแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลวังสำโรง

การเกษตรก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม
น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
Slider


ภาพกิจกรรม

โครการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดัน ด้วยการรำวงย้อนยุค เสริมเสร้าง 3ส.(สนุก สุขภาพ สามัคคี)

โครการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดัน ด้วยการรำวงย้อนยุค เสริมสร้าง 3ส.(สนุก สุขภาพ สามัคคี)

 

โครงการผู้ใช้สารปลอดภัย ผู้บริโภค ปลอดภัย รู้เท่าทันสารเคมี สุขภาพดีด้วยวิถีแพทย์แผนไทย

โครงการผู้ใช้สารปลอดภัย ผู้บริโภค ปลอดภัย รู้เท่าทันสารเคมี สุขภาพดีด้วยวิถีแพทย์แผนไทย

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมชลประทาน

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สำนักงาน ป.ป.ช.

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

สำนักนายกรัฐมนตรี

กรมทางหลวง

กรมการปกครอง

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศาลปกครอง

กระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมทางหลวงชนบท

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ