previous arrow
next arrow
Slider

ประกาศจาก อบต.

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จากทางโค้งบ้านนางพิมพ์-หนองแกล

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก จากทางโค้งบ้านนางพิมพ์-หนองแกล หมู่ที่ 1 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายนานางสุภาพร-บ้านนายบุญเทียม

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกสายนานางสุภาพร-บ้านนายบุญเทียม หมู่ที่ 4 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกจากวัดหนองครก-บ้านนายเสา

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกจากวัดหนองครก-บ้านนายเสา ขุนทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลาดยาง(บ้านสายห้วย-บ้านเขาโค้ง)-วัดหนองครก

โครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลาดยาง(บ้านสายห้วย-บ้านเขาโค้ง)-วัดหนองครก หมู่ที่ 7 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่ประสิทธิ์-บ้านนายสมนึก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่ประสิทธิ์ หล่ำสาย-บ้านนายสมนึก ขันทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

การเกษตรก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม
น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
Slider


ภาพกิจกรรม

กิจรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563

โครงการสุขาน่าใช้ ใส่ใจคนพิการและผู้สูงอายุ

เพื่อให้การช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

โครงการขอรับการสนับสนุนงบเงินอุดหนุนงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและงานสมโภชเมืองพิจิตร

โครงการขอรับการสนับสนุนงบเงินอุดหนุนงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและงานสมโภชเมืองพิจิตร

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน

เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดัน ด้วยการรำวงย้อนยุค เสริมเสร้าง 3ส.(สนุก สุขภาพ สามัคคี)

โครการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดัน ด้วยการรำวงย้อนยุค เสริมสร้าง 3ส.(สนุก สุขภาพ สามัคคี)

 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมชลประทาน

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สำนักงาน ป.ป.ช.

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

สำนักนายกรัฐมนตรี

กรมทางหลวง

กรมการปกครอง

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศาลปกครอง

กระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมทางหลวงชนบท

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ