previous arrow
next arrow
Slider

ประกาศจาก อบต.

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.85-001 สายไดปลาดุก

ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.85-001 สายไดปลาดุก – บ้านไดรัง หมู่ที่ 2 บ้านไดปลาดุก ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

การจัดทำรูปแบบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง

การจัดทำรูปแบบการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยาง (ไดปลาดุก-ไดรัง) ถึงบ้านนางสวาท สุทธิประภา หมู่ที่ 2ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ร่างขอบเขตงานโครงการปรับปรุงลงหินคลุกสายบ้านนายจรูญ เกตุหอม-นานางสำลี สิงหา

ร่างขอบเขตงานโครงการปรับปรุงลงหินคลุกสายบ้านนายจรูญ เกตุหอม-นานางสำลี สิงหา หมู๋ที่ 2 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ร่างขอบเขตงานโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายคันลำเหมืองทุ่งกลาง

ร่างขอบเขตงานโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายคันลำเหมืองทุ่งกลาง หมู๋ที่ 2 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ร่างขอบเขตงานโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านนางดลพร ขำจร-นานางสุรินทร์ ศิลสำโรง

ร่างขอบเขตงานโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านนางดลพร ขำจร-นานางสุรินทร์ ศิลสำโรง หมู๋ที่ 2 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ร่างขอบเขตงานโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายนานายไล้-ถนนลาดยาง

ร่างขอบเขตงานโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายนานายไล้-ถนนลาดยาง (บ้านสายห้วย-บ้านเขาโค้ง) หมู๋ที่ 2 ต.วังสำโรง อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

การเกษตรก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม
น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
Slider


ภาพกิจกรรม

กิจรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563

โครงการสุขาน่าใช้ ใส่ใจคนพิการและผู้สูงอายุ

เพื่อให้การช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

โครงการขอรับการสนับสนุนงบเงินอุดหนุนงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและงานสมโภชเมืองพิจิตร

โครงการขอรับการสนับสนุนงบเงินอุดหนุนงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและงานสมโภชเมืองพิจิตร

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน

เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดัน ด้วยการรำวงย้อนยุค เสริมเสร้าง 3ส.(สนุก สุขภาพ สามัคคี)

โครการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดัน ด้วยการรำวงย้อนยุค เสริมสร้าง 3ส.(สนุก สุขภาพ สามัคคี)

 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมชลประทาน

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สำนักงาน ป.ป.ช.

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

สำนักนายกรัฐมนตรี

กรมทางหลวง

กรมการปกครอง

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศาลปกครอง

กระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมทางหลวงชนบท

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ