previous arrow
next arrow
Slider

ประกาศจาก อบต.

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุหินคลุกซ่อมแซมถนน

ซ่อมแซมถนนลงหินคลุกขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางยาวรวม 6,000 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,800 ลูกบาศก์เมตร

ขอบเขตจ้างเหมาโครงการจุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากบ้านนายสุรินทร์-นานายชะลอ

ขอบเขตจ้างเหมาโครงการจุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากบ้านนายสุรินทร์-นานายชะลอ รักผึ้ง หมู่ที่ 7 ต.วังสำโรง

ขอบเขตการจ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากบ้านหนองกอไผ่-เขตติดต่อตำบลหนองกระเจา

ขอบเขตการจ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากบ้านหนองกอไผ่-เขตติดต่อตำบลหนองกระเจา หมู่ที่ 6 ต.วังสำโรง

ขอบเขตการจ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากบ้านเขาโค้ง-สุดเขตตำบลวังสำโรง

ขอบเขตการจ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากบ้านเขาโค้ง-สุดเขตตำบลวังสำโรง หมู่ที่ 4 ต.วังสำโรง

ขอบเขตการจ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากนานายไล้ บุตรดา-ถนนลาดยางบ้านสายห้วย เขาโค้ง

ขอบเขตการจ้างเหมาโครงการขุดลอกและปรับปรุงลำเหมืองจากนานายไล้ บุตรดา-ถนนลาดยางบ้านสายห้วย เขาโค้ง หมู่ที่ 2 ตำบลวังสำโรง

การเกษตรก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม
น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
Slider


ภาพกิจกรรม

กิจรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก”

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563

โครงการสุขาน่าใช้ ใส่ใจคนพิการและผู้สูงอายุ

เพื่อให้การช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

โครงการขอรับการสนับสนุนงบเงินอุดหนุนงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและงานสมโภชเมืองพิจิตร

โครงการขอรับการสนับสนุนงบเงินอุดหนุนงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและงานสมโภชเมืองพิจิตร

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน

เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดัน ด้วยการรำวงย้อนยุค เสริมเสร้าง 3ส.(สนุก สุขภาพ สามัคคี)

โครการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดัน ด้วยการรำวงย้อนยุค เสริมสร้าง 3ส.(สนุก สุขภาพ สามัคคี)

 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมชลประทาน

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สำนักงาน ป.ป.ช.

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

สำนักนายกรัฐมนตรี

กรมทางหลวง

กรมการปกครอง

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศาลปกครอง

กระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมทางหลวงชนบท

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ