previous arrow
next arrow
Slider

ประกาศจาก อบต.

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดสายห้วย ม.2

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดสายห้วย ม.2 ขนาดผิวการจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประตูน้ำบ้านนายบำรุง เมืองนาก-บ้านนายล้วน คุ้มทอง ม.2

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประตูน้ำบ้านนายบำรุง เมืองนาก-บ้านนายล้วน คุ้มทอง ม.2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. คันลำคลองวังสำโรง ม.3

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. คันลำคลองวังสำโรง ม.3 ขนาด 2.10x2.10 เมตร ความยาว 6 เมตร ชนิดช่องทางเดียว พร้อมประตูเปิดปิดน้ำ

โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายจากหนองป้อง-หนองครก ม.7

ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง ขนาดผิวการจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางยาว 3,800 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,140 ลูกบาศก์เมตร

โครงการซ่อมแซมถนนลงลูกรัง สายจากบ้านนายสุวรรณ์-นานายสนชัย ม.4

ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง ขนาดผิวการจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทางยาว 1,900 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 570 ลูกบาศก์เมตร

การเกษตรก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม
น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
Slider


ภาพกิจกรรม

โครการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดัน ด้วยการรำวงย้อนยุค เสริมเสร้าง 3ส.(สนุก สุขภาพ สามัคคี)

โครการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดัน ด้วยการรำวงย้อนยุค เสริมสร้าง 3ส.(สนุก สุขภาพ สามัคคี)

 

โครงการผู้ใช้สารปลอดภัย ผู้บริโภค ปลอดภัย รู้เท่าทันสารเคมี สุขภาพดีด้วยวิถีแพทย์แผนไทย

โครงการผู้ใช้สารปลอดภัย ผู้บริโภค ปลอดภัย รู้เท่าทันสารเคมี สุขภาพดีด้วยวิถีแพทย์แผนไทย

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กรมชลประทาน

กรมโยธาธิการและผังเมือง

สำนักงาน ป.ป.ช.

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

สำนักนายกรัฐมนตรี

กรมทางหลวง

กรมการปกครอง

ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ

ศาลปกครอง

กระทรวงมหาดไทย

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมทางหลวงชนบท

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ